Wing Chun

 

 

Technieken

 

Scroll of Swipe down
UCT/PWCTraditional/SimpelJyutpingPinyinDescription
Au-Chong-Kuen勾撞拳Ngau1 Cong4 Kyun4Gou1 Zhuang4 Quan2Hooking punch (to the side hook hitting fist)
Bai-Hui百会Baak3 Wu5Bai3 Hui4‘100 Gathering’ (lit.) point. The gathering of the Yang energies in the body. Located near the top of the head, usually in the ‘hair whorl’. Energetically comparable and often paired with Baihui.
Bart-Cham-Dao八斬刀Baat3 Zaam2 Dou1Ba1 Zhan3 Dao18 cutting Swords
BeiBei3Bi4Arm
BikBik1Po4Pressing/to force/press the attack forward
Bik-Bou-Tip-Da迫步貼打Bik1 Bou6 Tip3 Daa2Po4 Bu4 Tie1 Da3Close range pressing step sticking attack)
Bin-Kuen鞭拳Bin1 Kyun4Bian1 Quan2Upper whipping fist
Biu-Ji鏢意Biu1 Ji3Biao1 Yi4Pointing Intent
Biu-Ji-Lap-Sau鏢意擸手Biu1 Ji3 Laap3  Sau2Wai4 La4 Shou3Outside/outer gate grabbing/pulling/drag hand
Biu-Zi鏢指Biu1 Zi2Biao1 Zhi3Darting/trusting, fingers
Bok-Da膊打Bok3 Daa2Bo2 Da3Shoulder strike (shoulder attack)
Bong-Sau膀手 Bong2 Sau2Bang3 Shou3Wing arm
Caai-Gerk踹腳Caai2 Goek3Chuai4 Jiao3Stamping kick (with bottom of one's foot)
Caai-Sat踩膝Caai2 Sat1Cai3 Xi1Stamping/trample downward with the sole of your foot on the opponent's knee
Cap-Kuen插拳Caap3 Kyun4Cha1 Quan2Ginger fist
Chaan-Cap-Sau鏟插手Caan2 Caap3 Sau2Chan3 Cha1 Shou3Spade/scoop, whipping/cutting/stabbing, hand
Chaan-Sau鏟手Caan2 Sau2Chan3 Shou3Spade/scoop hand
Cham-Jarn沉踭Cam4 Zaang1Chen2 Zheng1Sinking elbow
Cham-Jarn-Lok-Bok沉踭落膊Cam4 Zaang1 Lok6 Bok3Chen2 Zheng1 Lou4 Bo2Sinking elbow & dropping shoulder
Cham-Jarn-Tan-Sau沉踭攤手Cam4 Zaang1 Taan1 Sau2Chen2 Zheng1 Tan1 Shou3Sinking Elbow Dispersing Hand
Cham-Kiu尋橋Cam4 Kiu4Xun2 Qiao2Seeking bridge
Cham-Kiu-Tik-Sau尋橋剔手Cam4 Kiu4 Tiu1 Sau2Xun2 Qiao2 Ti1 Shou3Seeking bridge tik sau
Cham-Mang-Sau沉掹手Cam4 Mang1 Sau2Chen2 Meng2 Shou3Ferocious/abrupt, sinking/downward, pulling hand
Chau-Chin-Tek-Gerk抽前踢腳Cau1 Cin4 Tek3 Goek3Chou1 Qian2 Ti1 Jiao3Draw in/pullback, Forward/in front /towards the front, kick
Chau-Chong-Kuen抽撞拳Gau1 Cong4 Kyun4Chou1 Zhuang4 Quan2Draw in/pullback, Lifting punch (drawing out hitting fist)
Chau-Tek-Gerk抽踢腳Cau1 Tek3 Goek3Chou1 Ti1 Jiao3Draw in/pullback, Circular, kick,
Chau-Tui-Sou-Gerk抽退掃腳Cau1 Teoi3 Sou2 Goek3Chou1 Tui4 Sao3 Jiao3Draw in/pullback, Circular, back sweeping kick
Chau-Tui-Tek-Gerk抽退踢腳Cau1 Teoi3 Tek3 Goek3Chou1 Tui4 Ti1 Jiao3Draw in/pullback, /Circular backward kick,
Che-Chang-Gerk斜撐腳Ce4 Caang1 Goek3Xie2 Cheng1 Jiao3Slanting, prop-up/in a straight line, kick
Cheong-Kiu長橋Coeng4 Kiu4Chang2 Qiao2Long bridge
Cheong-Kiu-Fa-Ging長橋發勁Coeng4 Kiu4 Faat3 Ging6Chang2 Qiao2 Fa1 Jing4Long Bridge Releasing Power
Cheong-Kiu-Jeung長橋掌Coeng4 Kiu4 Zoeng2Chang2 Qiao2 Zhang3Long bridge palm strike that drills as the stance turns; Contacting with the little finger side of the palm
Cheong-Wu-Sau長護手Coeng4 Wu6 Sau2Chang2 Hu4 Shou3Long Wu Sau
Chi-Gerk黐腳Ci1 Goek3Chi1 Jiao3Sticking foot
Chi-Gwan黐棍Ci1 Gwan3Chi1 Gun4Sticking pole
Chin-Biu-Ji前鏢意Cin4 Biu1 Zi2Qian2 Biao1 Zhi3Forward/in front /towards the front - Darting/trusting, fingers
Chin-Biu-Ji前鏢意Cin4 Caa1 Biu1 Ji3Qian2 Cha1 Biao1 Yi4Forward/in front /towards the front, darting/trusting, fingers
Chin-Biu-Ji-Tik-Sau前鏢意剔手Cin4 Biu1 Ji3 Tik1 Sau2Qian2 Biao1 Yi4 Ti1 Shou3Forward/in front /towards the front, darting/trusting fingers, Picking out, diverting, rejecting hand
Chin-Bong-Sau前膀手Cin4 Bong2 Sau2Qian2 Bang3 Shou3Forward/in front /towards the front - wing arm
Chin-Ding-Jarn前頂踭 Cin4 Ding2 Zaang1Qian2 Ding3 Zheng1Forward/in front /towards the front, lifting elbow
Chin-Gam-Sau前撳手Cin4 Gam6 Sau2Qian2 Qin4 Shou3Forward/in front /towards the front - pressing/pinning/pushing hand
Chin-Hau-Ma前後馬Cin4 Hau6 Maa5 Qian2 Hou4 Ma3back and front stance (boxer stance)
Chin-Huen-Sau前圈手Cin4 Hyun1 Sau2Qian2 Quan1 Shou3Forward/in front/Forward/in front /towards the front - Circling hand
Chin-Jam-Sau前枕手Cin4 Zam2 Sau2Qian2 Zhen3 Shou3Forward/in front /towards the front - pillow hand
Chin-Na擒拿Kam4 Naa4Qin1 Nuo2Seize/grab/
Chin-Pak-Sau前拍手Cin4 Paak3 Sau2Qian2 Pai1 Shou3Forward/in front /towards the front - slapping/patting hand
Chin-Wu-Sau前護手Cin4 Wu6 Sau2Qian2 Hu4 Shou3Forward/in front /towards the front, protecting Hands
Chi-Sau黐手Ci1 Sau2Chi1 Shou3Sticking hands
Chuen-Kiu穿橋Cyun1 Kiu4Chuan1 Qiao2Piercing bridge
Chun-Ging-Kuen吋勁拳Gin6 Ging6 kyun4cùn4 jìng4 quán2one-inch/short, power/powerfull, punch
Chut-Kuen出拳Ceot1 Kyun4Chu1 Quan2To go out/ to come out Punch
Ciu-Jing朝形Ciu4 Jing4Zhao1 Xing2face towards \front onto \ Facing straight form or body structure
DaDaa2Da3To strike
Daan-San-Wui彈身回Daan6 San1 Wui4.Tan2 Shen1 Hui1Bouce body back in original shape from a desperate situation
Dai-Bong-Sau低膀手Dai1 Bong2 Sau2Di1 Bang3 Shou3Low/Lower (gate) bong sau
Dai-Chun-Ging-Kuen底吋勁拳Dai2 Gin6 Ging6 kyun4Di3 cùn4 jìng4 quán2Bottom/low, one-inch/short, power/powerfull, punch
Dai-Ging-Kuen底勁拳Dai2 Ging6 Kyun4Di3 jìng4 quán2Bottom/low power/powerful punch
Dai-Jarn低踭Dai1 Zaang1Di1 Zheng1Low/Lower (gate) elbow
Dau-Zau-Tin大周天Daai6 Zau1 Tin1Da4 Zhou4 Tian1Big, circle/on top of one’s head, in the sky/heaven
Dai-Jeung底掌Dai2 Zoeng2Di3 Zhang3(to the) bottom/low Palm strike
Wu-Dai-San烏低身Wu1 Dai1 San1Wu4 Di1 Shen1To lean forward
Dai-San低身Dai1 San1Di1 Shen1To bend the body down
Dai-Kuen低拳Dai1 Kyun4Di1 Quan2Low/Lower (gate) fist
Dai-Wang-Jeung低橫掌Dai1 Waang4 Zoeng2Di3 Heng2 Zhang3Low/Lower (gate) Horizontal palm strike
Dan-Bin-Ma單邊馬Daan1 Bin2 Maa5Dan1 Bian1 Ma3Single/short/half, pressing step
Dan-Chi-Sau單黐手Daan1 Ci1 Sau2Dan1 Chi1 Shou3Single Sticking hands
Dan-Chi-Sau黐單手Daan1 Ci1 Sau2Chi1 Dan1 Shou3Stick, Single hand
Deng-Gerk釘腳Deng1 Goek3Ding1 Jiao3Nailing kick (front/ball of the foot) Short and fast kick on the opponent’s weak spot
Dang-Tau-Ping-Si登頭平視Dang1 Tau4 Ping4 Si6Deng1 Tou2 Ping2 Shi4Head up, horizontal vision
Dan-Tien丹田Daan1 Tin4Dan1 Tian2pubic region/point two inches below the navel where one's qi resides
Dap-Bou踏步Daap6 Bou6Ta4 Bu4stepping on/stamping out/tread step, Sidestep
Deoi-Fong對方Deoi1 Fong1Dui4 Fang1Opponent, counterpart; the other side; the other party; the opposite side
DingDing2Ding3a short strike with a pointed part of the body
Ding-Jarn頂踭 Ding2 Zaang1Ding3 Zheng1(Upward, high, lifting)Butting elbow
Ding-Sau頂手Ding2 Sau2Ding3 Shou3Lifting Hand, strike with the wrist
Diu-Ma吊馬Diu3 Maa5Diao4 Ma3Cat sinking stance in the knife & Pole form
Dou-Sau逗手Dau6 Sau2Dou4 Shou3Stop/Stay hand
Seung-Durk-Jarn雙剁踭Soeng1 Doek3 Zaang1Shuang1 Duo4 Zheng1Double. cutting down, elbow
Durk-Sau剁手Doek3 Sau2Duo4 Shou3Cutting down hand
Faan-Sau返手Faan2 Sau2Fan3 Shou3return/revert back to/restore
Fa-Jing法靜Faat3 Zing6Fa3 Jing4Wipping Energy
Fak-Sau拂手Fat1 Sau2Fu2 Shou3Whisking hand/to brush away. Upward deflecting block swinging the forearm down and up; Contacting with the little finger side of the wrist
Fei-Jarn-Kuen飛踭拳Fei1 Zaang1 Kyun2Fei1 Zheng1 Quan2 Elbow out Punch (fly out)
Fook-Sau伏手Fuk6 Sau2Fu2 Shou3covering/subduing/controlling, hand. A palm controlling block with the elbow down with the purpose of detaining the opponent’s force
Fuk-Gwan伏棍Fuk6 Gwan3Fu2 Gun4covering/subduing/controlling Pole
Fung-Hau封喉Fung1 Hau4Feng1 Hou2To close/lock/crush the throat
Gaan-Sau耕手Gaang1 Sau2Geng1 Shou3Parting/slicing/ploughing hand
Gam-Sau撳手Gam6 Sau2Qin4 Shou3Pressing/Pinning hand
GerkGoek3Jiao3Leg or Kick
GingGing6Jing4Strength, Energy, extremely
Go-Gaan-Sau高耕手Gou1 Gaang1 Sau2Gao1 Geng1 Shou3High, parting/slicing/ploughing, hand
Go-Gow-Cha-Fook-Sau高交叉伏手Gou1 Gaau1 Caa1 Fuk6 Sau2Gao1 Jiao1 Cha1 Fu2 Shou3High, Cross, covering/subduing/controlling, hands
Go-Gow-Cha-Sau高交叉手Gou1 Gaau1 Caa1 Sau2Gao1 Jiao1 Cha1 Shou3High crossing (over) Arms
Go-Gow-Cha-Tui-Wun高交叉推腕Gou1 Gaau1 Caa1 Teoi1 Wun2Gao1 Jiao1 Cha1 Tui1 Wan4Dubble high, cross arm, pushing wrist
Go-Gow-Cha-Wu-Sau高交叉護手Gou1 Gaau1 Caa1 Wu6 Sau2Gao1 Jiao1 Cha1 Hu4 Shou3High Cross Protective hands
Gok-Ma角馬Gok3 Maa5Jiao3Angled stance
Go-Oi-Wang-Tui-Wun高外橫推腕Gou1 Ngoi6 Waang4 Teoi1 Wun2Gao1 Wai4 Heng2 Tui1 Wan4Hight, outside gate/outward sideways pushing wrist
Go-Tan-Sau高攤手Gou1 Taan1 Sau2Gao1 Tan1 Shou3High palm up hand
Got-Sau割手Got3 Sau2Ge1 Shou3Cutting hand
Go-Wang-Jeung高橫掌Gou1 Waang4 Zoeng2Gao1 Heng2 Zhang3High horizontal palm strike
Gow-Cha-Biu-Ji-Tik-Sau交叉鏢意剔手Gaau1 Caa1 Biu1 Ji3 Tik1 Sau2Jiao1 Cha1 Biao1 Yi4 Ti1 Shou3Crossing. Darting/trusting fingers/to point, Picking out, diverting, rejecting hand
Gow-Cha-Tan-Sau交叉攤手Gaau1 Caa1 Taan1 Sau2Jiao1 Cha1 Tan1 Shou3Crossing (over), spread/dispersing, arm
Gwaat-Ngaan-Sau刮眼手Gwaat3 Ngaan5 Sau2Gua1 Yan3 Shou3Scrape eye hands
Gwa-Ceoi掛錘Gwaa3 Ceoi4Gua4 Chui2Cheuih 錘 means hammer. In west, we like call it “back fist”
GwanGwan3Gun4Pole
Gwan-Ma棍馬Gwan3 Maa5Gun4 Ma3Pole Stance
Gwat-Da-Jung-Sin歸打央線Gwai1 Daa2 Joeng1 Sin3Gui1 Da3 Yang1 Xian4Return to, go back to Centerline strike
Gwat-Sau刮手Gwaat3 SauGua1 Shou3Wiping hand (scraping hand)
Gwo-Sau過手Gwo3 Sau2Guo4 Shou3Fighting practice (passing fist)
Haam-Hung-Bat-Bui涵胸拔背Haam4 Hung1 Bat6 Bui3Ham2 Xiong1 Ba2 Bei1Contain/Hollow/Hide chest and elevate back.
Ha-Bien-Kuen下鞭拳Haa6 Bin1 Kyun4Xia4 Bian1 Quan2Lower/Downward whipping Fist
Ha-Cham-Jarn下沉踭Haa6 Cam4 Zaang1Xia4 Chen2 Zheng1Lower/Downward Sinking elbow
Ha-Gaan-Sau下耕手Haa6 Gaang1 Sau2Xia4 Geng1 Shou3Lower/Downward, parting/slicing/ploughing, hand
Ha-Got-Sau下割手Haa6 Got3 Sau2Xia4 Ge1 Shou3Lower/Downward Cutting hand
Ha-Gow-Cha-Sau下交叉手Haa6 Gaau1 Caa1 Sau2Xia4 Jiao1 Cha1 Shou3Lower crossing (over) Arms
Ha-Mang-Sau下掹手Haa6 Mang1 Sau2Xia4 Meng2 Shou3Lower/Downward Ferocious, abrupt Pulling hand
HapHap6He3Close/Shut
Ha-Pek-Sau下劈手Haa6 Pek3 Sau2Xia4 Pi1 Shou3Lower/downward, chopping hand
Ha-Pok-Jeung下扑掌Haa6 Pok3 Zoeng2Xia4 Pu2 Zhang3Downward Pounching palm strike
Ha-Pok-Jeung下撲掌Haa6 Pok3 Zaang1Xia4 Pu1 Zheng1Lower/downward pouncing/press palm
Hau-Fook-Sau後伏手Hau6 Fuk6 Sau2Hou4 Fu2 Shou3Backward, covering/subduing/controlling, hand.
Hau-Gam-Sau下撳手Haa6 Gam6 Sau2Xia4 Qin4 Shou3Lower/downward pinning hand
Hau-Huen-Sau後圈手Hau6 Hyun1 Sau2Hou4 Quan1 Shou3Backward circling hand
Hau-Jarn後踭Hau6 Zaang1Hou4 Zheng1Bringing back / Backward elbow
Hau-Pak-Sau後拍手Hau6 Paak3 Sau2Hou4 Pai1 Shou3Backward slapping/patting hand
Hau-Pok-Jeung後撲掌Hau6 Pok3 Zaang1Hou4 Pu1 Zheng1Backward pouncing palm
Hau-Tan-Sau後攤手Hau6 Taan1 Sau2Hou4 Tan1 Shou3Backward, spread/dispersing hand
Hau-Wu-Sau後護手Hau6 Wu6 Sau2Hou4 Hu4 Shou3Bringing back/backward. Guard-arm/protective hand
HeungHoeng3Xiang4Guide, lead, aiming, pointing
Heung-Ma面向Min6 Hoeng3Mian4 Xiang4To face / to turn towards / to incline to / geared towards
HoiHoi1Kai1Open
Hoi-Ma開馬Hoi1 Maa5Kai1 Ma3Opening/Setting up of stance (beginning horse)
Hoi-Sau開手Hoi1 Sau2Kai1 Shou3Opening Hand / To start / To Start a fight
Hoi-Sik開式Hoi1 Sik1Kai1 Shi4Opening the Form
Huen-Bou圈步Hyun1 Bou6Juan1 Bu4Circling Step
Huen-Fook-Sau圈伏手Hyun1 Fuk6 Sau2Quan1 Fu2 Shou3circling palm, covering/subduing/controlling, block, with the elbow down with the purpose of detaining the opponent’s force
Huen-Got-Sau圈割手Hyun1 Got3 Sau2Quan1 Ge1 Shou3Circling cutting hand
Huen-Ma圈馬Hyun1 Maa5Quan1 Ma3Circle horse step
Huen-Sau圈手Hyun1 Sau2Quan1 Shou3Circling hand
Hui-Yin会阴 Wui5 Jam1Hui4 Yin1Gathering Yin’ (lit.) point. Connecting point between the Ren, Du & Chong Meridians. Located in the perineum region. A major control point for guiding qi. Often used in coordination with breath rhythms
Hung-Jong空樁Hung1 Zong1Kong1 Zhuang1Air dummy
Jak-Gam-Sau側撳手Zak1 Gam6 Sau2Ce4 Qin4 Sau2at an angle/from the side pressing/pinning/pushing hand
Jak-Jeung側掌Zak1 Zoeng2Ce4 Zhang3at an angle/from the side palm
Jak-San側身Zak1 San1Ce4 Shen1at an angle/from the side or sideways Body. Positions and movements that present one side of the body.
Jak-San-Chuen-Jeung側身穿掌Zak1 San1 Cyun1 Zoeng2Shen1 Qin4 Chuan1 Zhang3(Slanted/Sideways) penetrating/piercing palm strike to the side of the torso
Jak-San-Gam-Sau側身撳手Zak1 San1 Gam6 Sau2Zhai4 Shen1 Qin4 Shou3(Slanted/Sideways) Pinning hand to the side of the torso
Jak-San-Kuen側身拳Zak1 San1 Kyun4Ce4 Shen1 Quan2at an angle/from the side punch
Jak-San-Ma側身馬Zak1 San1 Maa5Ce4 Shen1 Ma3Sideling stance / diagonal stance / (side body horse)
Jam-Sau枕手Zam2 Sau2Zhen3 Shou3Sinking/pillow, hand
Jan-Jeung印掌Jan3 Zoeng2Yin4 Zhang3Foreward stamping/print palm strike
JarnZaang1Zheng1Elbow
Jarn-Dai-Lik踭低力Zaang1 Dai2 Lik6Zheng1 Di3 Li4Power/strength from the bottom of the elbow (elbow foundation strength)
Jau-Ging柔勁Jau4 Ging6Rou2 Jing4Soft Power (opposite of Ging Power)
JeungZoeng2Zhang3Palm
Jeun-Ma進馬Zeon3 Maa5Jin4 Ma4Advance Frontal body step
JiJi3Yi4Intent, to expect
Ji-Ji-Ma之字馬Zi1 Zi6 Maa5Zhi1 Zi4 Ma3Zigzag character, diagonal side stepping
Jik-Chang-Gerk直撐腳Zik6 Caang1 Goek3Zhi2 Cheng1 Jiao3Straight vertical Front, prop-up/in a straight line, kick
Jik-Fu-Kap逆呼吸Jik6 Fu1 Kap1Ni4 Hu1 Xi1Reverse breathing method (inverse exhale inhale)
Jik-Jeung直掌Zik6 Zoeng2Zhi2 Zhang3straight vertical (fingers up) palm strike
Jik-Po-Pai-Jeung直抱琶掌Zik6 Pou5 Paai4 Zoeng2Zhi2 Bao4 Pai2 Zhang3In line/row double vertical (fingers up) palm strike
Jik-Sin-Chung-Kuen直線衝拳Zik6 Sin3 Cung1 Kyun4Zhi2 Xian4 Chong4 Quan2Straight line thrusting fist (front line thrusting fist)
JingZing3Zhen4Upright
Jing-Caai-Gerk正踩腳Zing3 Caai2 Goek3Zhen4 Cai3 Jiao3Front, Stamping/trample, Kick
Ji-Ng-Diu-Tai-Ma子午吊提馬Zi2 Ng5 Diu3 Tai4 Maa5Zi3 Wu3 Diao4 Ti2 Ma3Centerline/Meridian half-hanging stance, (seed [of] noon hanging defense stance)
Jing-Gerk正腳Zing3 Goek3Zhen4 Jiao3Front, Kick
Jing-Jeung正掌Zing3 Zoeng2Zhen4 Zhang3Straight vertical palm strike
Ji-Ng-Ma子午馬Zi2 Ng5 Maa5Zi3 Wu3 Ma3Centerline/Meridian stance, (seed (of) noon stance
Jing-San正身Zing3 San1Zhen4 Shen4Frontal Body/ facing advisory straight on
Jing-San-Chang Gerk正身撐腳Zing3 San1 Caang1 Goek3Zhen4 Shen1 Cheng1 Jiao3Front, body, prop-up/in a straight line, kick (front torso bursting foot)
Jing-San-Chut-Kuen正身出拳Zing3 San1 Ceot1 Kyun4Zhen4 Shen4 Chu1 Quan2Frontal body to go out Punch
Jing-San-Gerk正身腳Zing3 San1 Goek3Zhen4 Shen1 Jiao3Front, body, kick (front torso kick)
Tui-San-Ma退身馬Teoi33 San1 Maa5Tui4 Shen1 Ma3Backward/to retreat/move back, body stepping
Jing-San-Ma正身馬Zing3 San1 Maa5Zhen4 Shen4 Ma3Frontal Body or Advance the body step
Ji-Ng-Sin子午線Zi2 Ng5 Sin3Zi3 Wu3 Xian4Centre Line
Jip-Sau接手Zip3 Sau2Jie1 Shou3Receiving hand
JongZong1Zhuang1Stake; post; pile
Jong-Sau樁守Zong1 Sau2Zhuang1 Shou3Structure/stake/guard, hands
JorZo2Zuo3Left
Jor-Yau-Gam-Sau左右撳手Zo2 Jau6 Gam6 Sau2Zuo3 You4 Qin4 Shou3Left and right pressing hand
Juen-Bei-Seurk-Sau轉臂削手Zuyn3 Bei3 Soek3 Sau2Zhuan3 Bi4 Soek3 Shou3Turning arm, peeling/removing/scrape hand
Juen-Ma轉馬Zyun2 Maa5Zhuan3 Ma3Turning stance
Juen-Ma-Chut-Kuen轉馬出拳Zyun2 Maa5 Ceot2 Kyuan4Zhuan3 Ma3 Chu1 Quan2Turning stance punching elbow in
Juen-Ma-Mai-Jarn-Chut-Kuen轉馬埋踭出拳Zyun2 Maa5 Maai4 Zaang1 Ceot1 Kyun4 Zhuan3 Ma3 Mai2 Zheng1 Chu1 Quan2turn stance ‘ELBOW IN’ PUNCHES
Juen-San-Chang-Gerk轉身撐腳Zyun2 San1 Caang1 Goek3Zhuan3 Shen4 Cheng1 Jiao3Turning, body, prop-up/in a straight line, kick (turning torso bursting foot)
Joeng-Jeung仰掌Joeng5 Zoeng3Yang3 Zhang3Face-upward, palm
Ha-Jarn下踭Haa6 Zaang1Xia4 Zheng1Lower/downward, elbow
Joeng-Jarn仰踭Joeng5 Zaang1Yang3 Zheng1Face-upward, Elbow
Juk-Sau捉手Zuk1 Sau2Zhuo1 Shou3Grasping hand
Jung-Lou中路Zung1 Lou6Zhong1 Lu4Middle level
Jung-Sam-Sin中心線Zung1 Sam1 Sin3Zhong1 Xin1 Xian4Centre line
Jung-Sin中線Zung1 Sin3Zhong1 Xian4Middle line
Jung-Sin-Chuen-Wun上央線穿腕Joeng1 Sin3 Cyun1 Wun2Yang1 Xian4 Chuan1 Wan4Centerline piercing/penetrating, palm strike
Jut-Sau窒手Zat6 Sau2Zhi1 Shou3Jerking/blocking/shocking hand
Kap-Jarn扱踭Kap1 Zaang1Xi1 Zeng1Vertical, downward chop/blovk/strike using the forearm or elbow
Kau-Bou扣步Kau3 Bou6Kou4 Bu4Circling step (interlacing step)
Kau-Gerk扣腳Kau3 Goek3Kou4 Jiao3Circling Kick/step (Gerk means foot)
Kau-Sau扣手Kau3 Sau2Kou4 Shou3Circling,detaining hand (interlacing hand)
KiuKiu4Qiao2Forearm, bridge arm
Kiu Sau橋手Kiu4 Sau2Qiao2 Shou3Bridge hand
KuenKyun4Quan2Fist
Kuen-Fa拳法Kyun4 Faat3Quan2 Fa3Fist fighting method, fist method
Kuen-Su拳術Kyun4 Seot6Quan2 Sku4Fist fighting method, fist method
Kuen-To拳套Kyun4 Tou3Quan2 Tao4Boxing form, fist pattern
KungGung1Gong1Power or strength of trainee, (achievement; effectiveness; hard work)
Kung-Fu工夫Gung1 Fu1Gong1 Fu1time/labour/skill/time/energy spent (refers to time/energy spent)
Kung-Fu功夫Gung1 Fu1Gong1 Fu1Skill/Art/labour/Kung Fu/Martial arts (refers to a skill)
Kwai-Jarn跪踭Gwai6 Zaang1Gui4 Zheng1Downward elbow strike (kneeling elbow)
Kwan-Sau捆手 Kwan2 Sau2Kun3 Shou3Rolling Hands, wrap around Block
Lan-Sau攔手Laan4 Sau2Lan2 Shou3Bar/block/obstruct, arm
Lao-Gong劳宫Lou4 Gung1Lao2 Gong1‘Labour Palace’ (lit.) point. The eighth point of the pericardium meridian. The still center of the palm of the moving hand. Utilized frequently in directing qi in internal arts practices.
Lap-Sau擸手Laap3 Sau2La4 Shou3Grabbing/pulling/drag hand
Lat-Sau甩手Lat1 Sau2Shuai3 Shou3Free hand fighting practice (swinging hand)
LauLau4Liu2 to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve (engergy)
Lei-Sau撈手Laau4 Sau2Lao1 Shou3Scooping hand (fishing hand)
Lin-Waan-Kuen連環拳Lin4 Waan4 Kyun4Lian2 Huan2 Quan2Chain punches / alternate thrusting punches  (successive link fist)
Lok-Ma落馬Lok6 Maa5Luo4 Ma3Lower your stance
Lok-Sau碌手Luk1 Sau2Lu4 - Shou3Sticky/Rolling arms
Luk-Do-Bun-Gwan六點半棍Luk6 Dim2 Bun3 Gwan3Liu4 Dian3 Ban4 Gun4Six & a half point long pole (six point half pole)
Mai-Jarn埋踭Maai4 Zaang1Mai2 Zheng1Elbow cover/Burry elbow
Mai-Jarn-Chut-Kuen埋踭出拳Maai4 Zaang1 Ceot1 Kyun4Mai2 Zheng1 Chu1 Quan2Elbow cover/In/center punch
Mai-Jarn-Kuen埋踭拳Maai4 Zaang1 Kyun4Mai2 Zheng1 Quan2Elbow cover (center) punch
Mang-Sau掹手Mang1 Sau2Meng2 Shou3(ferocious, abrupt) Pulling hand
Man-Sau問手Man6 Sau2Wen4 Shou3Asking/inquisitive hand
Meng-Geng-Sau掹頸手Maang5 Geng2 Sau2Meng2 Geng3 Shou3Ferocious neck pulling hand
Ming-Men命门Ming6 Mun4Ming4 Men2‘Life Gate’ (lit.) point. A major energetic gate is located in the small of the back between the kidneys. Control of the Mingmen is a major factor in mastering many internal arts practices
Muk-Yan-Jong木人樁Muk6 Jan4 Zong1Mu4 Ren2 Zhuang1Wooden dummy
Muk-Yan-Jong-Fa木人樁法Muk6 Jan4 Zong1 Faat3Mu4 Ren2 Zhuang1 Fa3Wooden dummy techniques (wooden man post pattern)
Nau-Lik扭力Nau2 Lik6Niu3 Li4Turning/Torque/Turning force/torsion - strength/power/
Nei-Gong內功Noi6 Gung1Nei4 Gong1.internal skill, internal exercises
Ngaan cheui Sau dou眼隨手到Ngaan5 Ceoi4 Sau2 Dou3Yan3 Sui2 Shou3 Dao4Eye follows, hand arrives
Noi-Biu-Ji內鏢意Noi6 Biu1 Ji3Nei4 Biao1 Yi4Inside/inner gate, darting/trusting, fingers
Noi-Cham-Sau內沉手Noi6 Cam4 Sau2Nei4 Chen2 Shou3Inside sinking elbow hand
Noi-Chin-Tui-Wun內前推腕Noi6 Cin4 Teoi1 Wun2Nei4 Qian2 Tui1 Wan4Inside/inner, forward/in front /towards the front, pushing wrist
Noi-Jut-Cham-Jarn內窒沉踭Noi6 Zat6 Cam4 Zaang1Nei4 Zhi1 Chen2 Zheng1Outside, Jerking/blocking/shocking, sinking elbow
Noi-Moon內門Noi Mun4Nei4 Men2Inside gate
Noi-Wang-Lap-Sau內橫擸手Noi6 Waang4 Laap3  Sau2Nei4 Heng2 La4 Shou3Inside/inner gate, horizontal, grabbing/pulling/drag hand
Noi-Wang-Tui-Wun內橫推腕Noi6 Waang4 Teoi1 Wun2Nei4 Heng2 Tui1 Wan4Inside/inner, sideways pushing wrist
Oi-Biu-Ji外鏢意Ngoi6 Biu1 Ji3Wai4 Biao1 Yi4Outside gate / Outward, arting/trusting, fingers
Oi-Ha-Cham-Jarn外下沉踭Ngoi6 Haa6 Cam4 Zaang1Wai4 Xia4 Chen2 Zheng1Outside, lower/downward, sinking elbow
Oi-Lap-Sau外擸手Ngoi6 Laap3  Sau2Wai4 La4 Shou3Outside/outer gate grabbing/pulling/drag hand
Oi-Moon外門Ngoi6 Mun4Wai4 Men2Outside/outer gate
Oi-Wang-Lap-Sau外橫擸手Ngoi6 Waang4 Laap3  Sau2Wai4 Heng2 La4 Shou3Outside/outer gate horizontal grabbing/pulling/drag hand
Oi-Wang-Tui-Wun外橫推腕Ngoi6 Waang4 Teoi1 Wun2Wai4 Heng2 Tui1 Wan4Outside gate / Outward sideways pushing wrist
Ong-Jueng昂掌Ngong4 Zoeng2Zhang3 Ang2Reverse palm (high / rising palm)
Pai-Jarn批踭Pai1 Zaang1Pi1 Zheng1Hacking elbows (slapping elbow)
Pai-Sau批手Pai1 Sau2Pi1 Shou3Hacking hand
Pak-Sau拍手Paak3 Sau3Pai3 Shou3slapping/patting hand
Pau-Bong-Sau抛膀手Paau1 Bong2 Sau2Pao1 Bang3 Shou3Throwing wing arm
Pau-Wu-Sau抛護手Paau1 Wu6 Sau2Pao1 Hu4 Shou3Throwing Wu Sau
Pek-Sau劈手Pek3 Sau2Pi1 Shou3Chopping hand
Ping-Ma平馬Peng4 Maa5Ping2 Ma3(waste/thighs) level stance / level horse
Ping-Wang-Jeung平橫掌Peng4 Waang4 Zoeng2Ping2 Heng2 Zhang3Flat/middle, horizontal, palm strike
Pin-San偏身Pin1 San1Pian1 Shen1Slanting, leaning, inclining to one side. Weight shifted on one leg
Pin-San-Kuen偏身拳Pin1 San1 Kyun4Pian1 Shen1 Quan1Slanting Body Punch
Pin-San-Ma偏身馬Pin1 San1 Maa5Pian1 Shen1 Ma3Slanting/Sideways Body Step
Pok-Jeung撲面掌Pok3 Min6 Zoeng2Pu1 Mian4 Zhang3Palm strike directly in one's face strike
Po-Pai-Jeung抱排掌Pou5 Paai4 Zoeng2Bao4 Pai2 Zhang3In line/row double palm strike – complex movement (enfolding arranging palm/hand)
Pun-Sau盤手 Pun4 Sau2Pan Shou3Rolling Hands / Moving hands
Qi-Gong氣功Hei3 Gung1Qi4 Gong1a system of deep breathing exercises
Saam-Gok-Ma三角馬Saam1 Gok3 Maa5San1 Jiao3 Ma3Triangular / 3 angled horse
Saam-Gok-Bou三角步Saam1 Gok3 Bou6San1 Jiao3 Bu4Triangular step (three angle step)
Saam-Gwan三關Saam1 Gwaan1San1 Guan13 gates
Saat-Geng-Sau殺頸手Saat3 Geng2 Sau2Sh1 Geng3 Shou3Throat cutting hand / killing neck hand
SaiSoi1Sai1Cheek
Sap-Ji-Ma十字馬Sap6 Zi6 Maa5Shi6 Zi4 Ma3Character Ten Step
Sat Ding膝頂Sat1 DengXi1 Ding3Knee Attack
SauSau2Shou3Hand
Sau Sik收式Sau1 Sik1Shou1 Shi4Closing the form
Sau-Kuen收拳Sau1 Kuen4Shou1 Quan2Closing fist
Sei-Ping-Ma四平馬Sei3 Peng4 Maa5Si4 Ping2 Ma3Quadrilateral level stance (four level horse) - Body position where the top of the head, the eyes, the shoulders and the hips are level
Se-Lik卸力Se3 Lik6Xie4 Li4Force unloading
SeungSoeng1 Shuang1Double
Seung-Bin-Kuen上鞭拳Soeng5 Bin1 Kyun4Shang4 Bian1 Quan2Go up/ascend whipping fist
Seung-Biu-Ji-Sau上鏢意手 Soeng5 Biu1 Zi2 Sau2Shang4 Biao1 Zhi3 Shou3Go up/ascend, darting/trusting, fingers
Seung-Chi-Sau雙黐手Soeng1 Ci1 Sau2Shuang1 Chi1 Shou3Sticking double hand / Double sticking hand
Seung-Da-Ngaan-Sau雙打眼手Soeng1 Daa2 Ngaan5 Sau2Shuang1 Da3 Yan3 Shou3Double Strike eye hands
Seung-Fook-Sau雙伏手Soeng1 Fuk6 Sau2Shuang1 Fu2 Shou3Double, subduing/bridge/covering, hand
Seung-Gow-Cha-Sau雙交叉手Soeng1 Gaau1 Caa1 Sau2Shuang1 Jiao1 Cha1 Shou3Double Upper Crossing (over) Arm
Seung-Jut-Jarn雙窒踭Soeng1 Zat6 Zaang1Shuang1 Zhi1 Zheng1Double jerking/shocking/sticking hand
Seung-Jut-Sau雙窒手Soeng1 Zat6 Sau2Shuang1 Zhi1 Shou3Double jerking/blocking/shocking hand
Seung-Kuen雙拳Soeng1 Kyun4Shuang1 Quan2Double punches – complex movement (double fist)
Seung-Lap-Sau雙擸手Soeng1 Laap3  Sau2Shuang1 La4 Shou3Double, grabbing/pulling/drag, hand
Seung-Ma上馬Soeng5 Maa5Shang4 Ma4Advance step
Seung-Tok-Sau雙托手Soeng1 Tok3 Sau2Shuang1 Tuo1 Shou3Double Lifting Hand, Hold in palm
Seung-Wu-Sau雙護手Soeng1 Wu6 Sau2Shuang1 Hu4 Shou3Double Protecting Hands
Siu-Lin-Tau小練頭Siu2 Lin6 Tau4Xiao3 Lian4 Tou2Little practice way
Siu-Nim-Tau小念頭Siu2 Nim6 Tau4Xiao3 Nian4 Tou2Little idea / Little think Head
Soeng-Biu-Ji-Tik-Sau上鏢意剔手Soeng5 Biu1 Ji3 Tik1 Sau2Shang4 Biao1 Yi4 Ti1 Shou3Go up/ascend/upward, darting/trusting fingers, Picking out, diverting, rejecting hand
Soeng-Jung-Sin-Chuen-Wun上央線穿腕Soeng6 Joeng1 Sin3 Cyun1 Wun2Shang4 Yang1 Xian4 Chuan1 Wan4Go up/ascend/upward, centerline piercing/penetrating, palm strike
Sou-Gerk掃腳Sou3 Goek3Sao3 Jiao3 Sweeping Kick
SungSung1Song1Lax, Loose, Relax, Soft, Light
SutSat1Xi1Knee
TaiTai2Ti2to lift, to raise, take up
Tai-Sau提手Tai2 SauTi2 Shou3Uplifting hand (a wrist strike to the jaw)
Ping-Tan-Sau平攤手Peng4 Taan1 Sau2Ping 2 Tan1 Shou3Flat/middle, spread/dispersing, hand
Tan-Sau攤手Taan1 Sau2Tan1 Shou3Spread/dispersing hand
TekTek3Ti1Kicking Technique
Tik-Sau剔手Tik1 Sau2Ti1 Shou3Divert/Picking out - hand
Ting-Yiu-Sau-Fuk挺腰收腹Ting2 Jiu1 Sau1 Fuk1Ting3 Yao1 Shou1 Fu4Straighten waist, gather abdomen
Tiu-Kiu-Chung-Kuen跳橋衝拳Tiu3 Kiu4 Cung1 Kyun4Tiu3 Kiu4 Chong4 Quan2Jumping thrusting punch, leaping bridge thrusting fist
Tiu-Sau挑手Tiu1 Sau2Tiao1 Shou3Levering/Poking Hand
Tok-Sai-Jeung托腮掌Tok3 Soi1 Zoeng2Tuo1 Sai1 Zhang2Upward side palm (same as Wang Jeung)
Tok-Sau托手Tok3 Sau2Tuo1 Shou3Lifting Hand, Hold in palm
TuiTeoi1Tui1To push/trust
Tui退Teoi3Tui4Backward/to retreat/move back
Tui Ma退馬Teio3 Maa5Tui4 Ma3Step Backward/to retreat/move back
Tui-Deng-Gerk退釘腳Teio3 Deng1 Goek3Tui4 Ding1 Jiao3Backward nailing kick
Tut-Sau脫手Tyut3 Sau2Tuo1 Shou3Freeing hand (escaping hand)
WangWaang4Heng2Side/horizontal/level/lateral in a straight line
Wang-Biu-Ji橫鏢意Waang4 Biu1 Ji3Heng2 Biao1 Yi4Side/horizontal/lateral, darting/trusting, fingers
Wang-Cham-Jarn橫沉踭Waang4 Cam4 Zaang1Heng2 Chen2 Zheng1Side/horizontal/level/lateral in a straight line, sinking, elbow
Wang-Chang-Gerk橫撐腳Waang4 Caang1 Goek3Heng2 Cheng1 Jiao3Side/horizontal/level/lateral in a straight line/prop-up, kick
Wang-Chuen-Jeung橫穿掌Waang4 Cyun1 Zoeng2Heng2 Chuan1 Zhang3Side/horizontal/level/lateral in a straight line penetrating palm strike
Wang-Gow-Cha-Gaan-Sau橫交叉耕手Waang4 Gaau1 Caa1 Gaang1 Sau2Heng2 Jiao1 Cha1 Geng1 Shou3Side/horizontal/level/lateral in a straight line, crossing (over), Parting/slicing/ploughing hand, arm
Wang-Jarn橫踭Waang4 Zaang1Heng2 Zheng1Side/horizontal/level/lateral in a straight line, elbow
Wang-Laan-Sau橫攔手Waang4 Laan4 Sau2Heng2 Lan2 Shou3Side/horizontal/level/lateral in a straight line, Bar/block/obstruct, arm
Wang-Ma橫馬Waang4 Maa5Heng2 Ma3Side/horizontal/level/lateral in a straight line, step
Wang-Mang-Sau橫掹手Waang4 Mang1 Sau2Heng2 Meng2 Shou3Side/horizontal/level/lateral in a straight line, ferocious/abrupt pulling hand
Wang-Sou-Pek-Sau橫掃劈手Wang4 Sou3 Pek3 Sau2Heng2 Sao3 Pi1 Shou3Side/horizontal/level/lateral in a straight line, sweeping, chopping hand
Wu-Sau護手Wu6 Sau2Hu4 Shou3Protecting hand
Yat-Ji-Chung-Kuen日字衝拳Jat6 Zi6 Cung1 Kyun4Ri4 Zi4 Chong4 Quan2Character ”Sun” thrusting fist, Sun character thrusting fist, Vertical fist
Yat-Ji-Kuen日字拳Jat6 Zi6 Kyun4Ri4 Zi4 Quan2Character “Sun” fist, Sun character fist, vertical fist
YauJau6You4Right (opposite of left)
Yee-Zi-Kim-Jeung-Ma二字鉗羊馬Ji6 Zi6 Kim4 Joeng4 Maa5Er4 Zi4 Qian2 Yang4 Ma3Character “two” adduction stance  (two character holding goat horse)
Yung-Chuan涌泉Jung2 Cyun4Young3 Quan2‘Bubbling Well’ (lit. ‘Gushing’ Well) point. The first point of the kidney meridian, found at the centre of the sole of the moving foot. Energetically comparable and often paired with Laogong.
ZekZek3Ji1Spine
Zhan-Zhuang站樁 Zaam6 Zong1Zhan4 Zhuangstanding meditation on the abdomen called ‘Standing Post
Bik-Tan-Sau迫攤手Bik1 Taan1 Sau2Po4 Tan1 Shou3Pressing/to force/press the attack forward, spread/dispersing, hand

Heb je feedback of vragen? Kom naar de (proef) les of koop mijn boeken voor meer achtergrond informatie, foto’s en voorbeelden.

Je kunt ook reageren via het formulier aan de rechterkant.

 

Meer info over mijn boeken!

Wat is Wing Chun Wing Chun Wing  hun Keun WingTsun Ving Tsun Kungfu Practical Wing Chun Martial  rts Self Defense Self defence Wong  heung Leung Wan Kam Leung Sifu Shifu Zelfverdediging Weerbaarheid Kanjer Training Rots en water Zelfvertrouwen Weerbaarheid Spelen Trainen Vaardigheden Respect Praktisch Plezier Professioneel UCT Lelystad UCT  nternational Ip Man Bruce lee Jackie Chan wooden dummy Vechtsport Vechtkunst Budo Judo Jiu Jitsu  Karate MMA Steden Zelfverdediging Lelystad Zelfverdediging Almere Zelfverdediging Dronten Zelfverdediging zeewolde Zelfverdediging Swifterband Zelfverdediging Biddinghuizen Zelfverdediging Lelystad Kung Fu  Almere Kung Fu Dronten Kung Fu  Zeewolde Kung Fu Swifterband Kung fu Biddinghuizen Wijken Zelfverdediging Karveel Zelfverdediging Punter Zelfverdediging Galjoen Zelfverdediging Batavia Zelfverdediging Boeier Zelfverdediging Galjoen Zelfverdediging Karveel Zelfverdediging Kogge Zelfverdediging Landstreken Zelfverdediging Warande Zelfverdediging Hollandse Hout Wijken Zelfverdediging Karveel Zelfverdediging Punter Zelfverdediging Galjoen Zelfverdediging Batavia Zelfverdediging Boeier Zelfverdediging Galjoen Zelfverdediging Karveel Zelfverdediging Kogge Zelfverdediging Landstreken Zelfverdediging Warande Zelfverdediging Hollandse Hout Zelfverdediging Warande Porteum

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google